БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧ КОМПАНИ ШАЛГАРАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2021.01.25
Thumb

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭ

Эрчим хүчний яамны Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслөөс зарласан “Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийн Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгох”  тендерийн гүйцэтгэгчээр “НЬЮГИДРО ПРОЕКТ” ХХК  болон “ЕНКО” ХХК-ны түншлэл шалгарч ажлаа эхлүүлээд байна.