Төслийн удирдах хороо

ТУХ-ны дарга

З.Мэндсайхан - Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга

ТУХ-ны гишүүн

М.Баярмагнай - Эрчим хүчний яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга

М.Ангараг - Эрчим хүчний яамны Бодлого,төлөвлөлтийн газрын Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтсийн дарга

П.Жаргалсайхан - Эрчим хүчний яамны Санхүүгийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

Ж.Жанарбаатар - Эрчим хүчний яамны Санхүү хөрөнгө оруулалтын газрын ахлах мэргэжилтэн

М.Түмэнжаргал - Эрчим хүчний яамны Бодлого төлөвлөлтийн газрын, Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтсийн мэргэжилтэн

Б.Баясгаланбаатар - Эрчим хүчний яамны  Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын мэргэжилтэн

ТУХ-ны нарийн бичгийн дарга

Ж.Лувсандандар - Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн удирдагч