ТУХ-ны дарга

         Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга

ТУХ-ны гишүүн

         Сангийн яамны Хөгжлийн санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын газрын дарга

         Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Усны бодлого зохицуулалтын газрын дарга

         Эрчим хүчний яамны Бодлого,төлөвлөлтийн газрын дарга

         Эрчим хүчний яамны  Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга

         Эрчим хүчний яамны  Санхүү,  Хөрөнгө оруулалтын газрын дарга

         Эрчим хүчний яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтсийн дарга

         Эрчим хүчний яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтсийн усан цахилгаан станцын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

         Эрчим хүчний яамны Эрчим хүчний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын сэргээгдэх эрчим хүчний бодлогын хэрэгжилт хариуцсан шинжээч

         “Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

         “Баруун бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК – ийн Гүйцэтгэх захирал

ТУХ-ны нарийн бичгийн дарга

         "Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл"-ийн Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгжийн зохицуулагч