2022

11 сар

Төслийн барилгын талбайд өрөмдлөг, инженер геологийн судалгааны ажил хийгдэв

7 сар

Төслийн талбарт археологийн нарийвчилсан хайгуул, судалгааны ажлыг гүйцэтгэв

2021

11 сар

Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан Байгаль Орчны Яамны мэргэжлийн зөвлөлөөр батлагдав

9 сар

Төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчээр БНХАУ-ын "Пауэр Чайна-Пауэр Чайна Чэнгду" түншлэл шалгарч түлхүүр гардуулах нөхцөлөөр гэрээ байгуулав

1 сар

ЭБУЦС ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕР ЗАРЛАГДЛАА.

2020

5 сар

БОННҮ-ний тендер зарлагдсан.

2019

11 сар

ЭБУЦСтанцын ТЕЗҮ-г шинэчлэн 2019 оны 11 сард баталсан.

3 сар

2019 oны 3 сарын 15 нд ТЭЗҮ-г шинэчлэх Санамж бичигт гарын үсэг зурсан.

2015

7 сар

ЭБУЦС-ын төслийн нэгж 2015 онд байгуулагдав.

2010

2010

ДБХС, ШХА, Ховд, Буянт голын сав газрын зөвлөл хамтран усны нөөцийн нэгдсэн хөтөлбөр боловсруулав

2008

2008

MCS, Kyushu Electric Power, West Japan Engineering Consultants, Industrial Design компаниуд анхны ТЭЗҮ-г боловсруулав

1964

1964

ЗХУ-ын Электросеть институт урьдчилсан судалгааг анх хийв