Монгол Улсын Их Хурлын 2014 оны

53 дугаар тогтоолын хавсралт

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2015 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

д/д

Урт болон дунд хугацааны хөтөлбөр, бодлогын баримт бичиг

Зорилт, арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

2015 онд хүрэх түвшин, үр дүн

2015 онд шаардлагатай хөрөнгийн хэмжээ, хөрөнгийн эх үүсвэр /тэрбум төгрөг/

Хариуцах

байгууллага

1

2

3

4

5

6

7

НЭГ. МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО

Зорилт 1.Эдийн засгийн өсөлтийг эрчимжүүлэх бодлого баримтална.

1.1

Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого /цаашид “ҮХЦБ” гэх/

Эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах бодлогыг хэрэгжүүлэх

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн /цаашид “ДНБ” гэх/-ий бодит өсөлт, хувь

10 хувиас доошгүй

-

Эдийн засгийн хөгжлийн яам /цаашид“ЭЗХЯ” гэх/, холбогдох яамд

Нэг хүнд ногдох

ДНБ-ий хэмжээ, ам.доллар

5000 ам.доллар-оос дээш

-

1.2

“Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө” /цаашид “ЗГҮАХХАХТ” гэх/-ний 5.8, 5.9, 12.1 дэх заалт

Эдийн засгийн болон мөнгөний бодлогоор дамжуулан инфляцийг нэг оронтой тоонд байлгаж, нийлүүлэлтийн гаралтай инфляцийн нөлөөллийг бууруулах

Жилийн эцсийн инфляцийн зорилтот түвшин

1 оронтой тоонд байлгах

-

Монголбанк

Зорилт 2.Хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх замаар ажилгүйдлийн түвшинг бууруулах бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

2.1

ЗГҮАХХАХТ-ний 147.1 дэх заалт

Ажлын байр бий болгох, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Засгийн газрын тусгай сангуудыг нэгтгэх хууль эрх зүйн орчин бий болгох

Ажилгүйдлийн түвшин, хувь

6.6 хувь

-

Хөдөлмөрийн яам /цаашид “ХЯ” гэх/,ЭЗХЯ

2.2

ҮХЦБ-ын 4.8, “Ажилтай, орлоготой Монгол хүн” Үндэсний хөтөлбөрийн 3.3 дахь заалт

Эдийн засгийн салбаруудын ажиллах хүчний төлөвлөлт, зохицуулалтыг сайжруулах

Ажиллах хүчний хэтийн тооцооллыг хэрэгжүүлэх салбарын тоо

4-өөс доошгүй

салбар

-

Уул уурхайн яам /цаашид “УУЯ” гэх/, Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яам /цаашид “ССАЖЯ” гэх/, Зам тээврийн яам /цаашид “ЗТЯ” гэх/, Эрүүл мэндийн яам /цаашид “ЭМЯ” гэх/

Зорилт 3.Төсвийн тогтвортой, тэнцвэрт байдлыг хангах бодлого баримтлахын зэрэгцээ, санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлнэ.

3.1

ЗГҮАХХАХТ-ний 11.1, 13.1, 13.2, 14.1 дэх заалт

Төсвийн тогтвортой байдлыг хангах бодлогыг хэрэгжүүлж, төсвийн зохистой харьцааг хадгалах

Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого, тэрбум төгрөг

7201.1

-

Сангийн яам /цаашид “СЯ” гэх/,

ЭЗХЯ

Нэгдсэн төсвийн зарлагын дээд хэмжээ, тэрбум төгрөг

7690.9

Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл,тэрбум төгрөг

-489.8

3.2

ЗГҮАХХАХТ-ний 25.2 дахь заалт

Гадаад улс орнуудтай байгуулсан давхар татварын гэрээг Монгол Улсын эрх ашигт нийцүүлэн шинэчлэх, эсхүл хүчингүй болгох

Ажлын явц, хувь

100 хувь

-

3.3

ҮХЦБ-ын

7.2 дахь заалт, ЗГҮАХХАХТ-ний 17.3, 17.4, 27.1 дэх заалт

Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны тогтолцоог боловсронгуй болгох

Засгийн газрын нийт худалдан авалтад цахим худалдан авалтын эзлэх хувь

50 хувь

-

СЯ,

Шадар сайдын ажлын алба

3.4

ЗГҮАХХАХТ-ний 2.1, 2.2, 2.3 дахь заалт

Зээлийн хүү бууруулах хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах

Шинэчлэх хуулийн тоо

1

-

Монголбанк, ЭЗХЯ, СЯ

Зорилт 4.Гадаад худалдааны бодлогоор дамжуулан үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлого баримтална.

4.1

ЗГҮАХХАХТ-ний 41.1 дэх заалт

Ашигт малтмалыг экспортод гаргахтай холбоотой эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, эрдэс баялгийн экспортыг нэгдсэн “Нэг цонх”-ны бодлогоор хэрэгжүүлэх

Нэг цонхны бодлого хэрэгжих ажлын явц, хувь

100 хувь

-

УУЯ,

ЭЗХЯ

4.2

ЗГҮАХХАХТ-ний 61.1, 61.2 дахь заалт

Дэлхийн худалдааны байгууллагын өмнө хүлээсэн үүргийн дагуу гааль, тарифын механизмыг ашиглан үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих бодлого баримтлах

Импортын зарим бараанд нэр төрөл, бүс нутаг, үйлдвэрлэгчээр нь ялгавартай ногдуулах тарифын хувь

20

хүртэл хувь

-

CЯ,

ЭЗХЯ

ХОЁР.ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТИЙГ ДЭМЖИХ САЛБАРУУДЫН БОДЛОГО

Зорилт 5.Уламжлалт мал аж ахуй, эрчимжсэн мал аж ахуйг дэмжсэн бодлого хэрэгжүүлнэ.

5.1

ЗГҮАХХАХТ-ний 31.1 дэх заалт

“Хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар төрөөс баримтлах бодлого”-ыг шинэчилж, салбарын өрсөлдөх чадварыг бэхжүүлэх эрх зүй, эдийн засгийн таатай орчныг бүрдүүлэх

Бодлогыг шинэчлэн баталж, хэрэгжүүлэх ажлын явц, хувь

100 хувь

-

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яам /цаашид ҮХААЯ гэх/

5.2

ЗГҮАХХАХТ-ний 75.1, 75.2, 75.3, 75.4 дэх заалт

Эрчимжсэн мал аж ахуй, гахай, шувууны аж ахуй эрхэлж байгаа аж ахуйг дэмжих зээлийн санг 50.0 тэрбумаас доошгүй төгрөгийн эх үүсвэртэй байгуулж, үйл ажиллагааг эхлүүлэх

Импортын сүүг орлуулах хэмжээ, хувь

30 хувь

50.0

Улсын төсөв

ҮХААЯ,

СЯ,

ЭЗХЯ

Импортын гахайн махыг орлуулах хэмжээ, хувь

25 хувь

Өндөгний хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр

хангах хэмжээ, хувь

70 хувь

5.3

ЗГҮАХХАХТ-ний 77.1, 77.4 дэх заалт

Мах, махан бүтээгдэхүүний үнийг тогтвортой байлгах

Бэлтгэх нөөцийн махны хэмжээ, мян.тонн

14.0

14.0

Улсын төсөв

ҮХААЯ,

СЯ,

ЭЗХЯ

5.4

ЗГҮАХХАХТ-ний 69.2, 69.3 дахь заалт

Малын гаралтай түүхий эд, ноолуур, ноос, арьс ширийг дотооддоо боловсруулах

Боловсруулах ноолуурын хувь

20-оос дээш хувь

 

120.0

Бусад эх үүсвэр

ҮХААЯ

Боловсруулах ноосны хувь

50-аас дээш хувь

Боловсруулах арьс ширний хувь

15 дээш хувь

Зорилт 6.Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих эрчим хүчний салбарын бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

6.1

ЗГҮАХХАХТ-ний 64.1, 65.1, 67.2, 67.3, Монгол Улсын эрчим хүчний нэгдсэн систем хөтөлбөр /цаашид “МУЭХНСХ” гэх/-ийн 4.1.2, 4.1.3, 4.1.19 дэх заалт

Уул уурхайн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх чиглэлээр бүс нутаг дахь эрчим хүчний хангамжийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлж, эрчим хүчний дотоодын хэрэгцээг хангах

Эрчим хүчний хэрэгцээг дотоодын эх үүсвэрээс хангах хувь

80 хувь

200.0

Гадаад, дотоод эх үүсвэр

Эрчим хүчний яам /цаашид “ЭХЯ” гэх/

6.2

ЗГҮАХХАХТ-ний 56.1, 56.2, 67.11, 67.12 дахь заалт, “Монгол Улсын эрчим хүчний нэгдсэн систем хөтөлбөр”-ийн

4.1.2, 4.2.4 дэх заалт

Цахилгаан дамжуулах сүлжээний 220 кВт, түүнээс дээш өндөр хүчдэлийн шугамыг байгуулах

Шугамын барилга угсралтын ажлын явц, хувь

30 хувь

100.0

Концесс

ЭХЯ

6.3

ЗГҮАХХАХТ-ний 225 дахь хэсэг

Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын

усан цахилгаан станцыг барьж

байгуулах бэлтгэлийг хангах,

техник, эдийн засгийн үндэслэл,

зураг төслийг боловсруулах,

төслийн нэгж ажиллуулах

-

-

-

ЭХЯ

Зорилт 7.Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр бодлого, стратеги, хөтөлбөр боловсруулна.

7.1

ЗГҮАХХАХТ-ний 79.2, 79.4, 79.5, 86.1, 86.2 дахь заалт

“Аялал жуулчлалын үндэсний хөтөлбөр”-ийг батлан хэрэгжүүлэх

Хөтөлбөр боловсруулах ажлын явц, хувь

100 хувь

-

ССАЖЯ,

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам /цаашид “БОНХЯ” гэх/,

ЭЗХЯ

7.2

ҮХЦБ-ын 5.2.1.5 дахь заалт, ЗГҮАХХАХТ-ний 81, 83 дахь заалт

Аялал жуулчлалыг бүс нутгийн онцлогт тулгуурлаж төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хөгжүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100 хувь

-

ССАЖЯ,

Барилга, хот байгуулалтын яам /цаашид БХБЯ гэх/

Зорилт 8.Тээврийн салбарыг хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд эдийн засгийн өндөр өсөлтийг дэмжсэн, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэл баримтална.

8.1

“ҮХЦБ”-ын 5.3.1-4, “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого” /цаашид “ТТЗТТББ” гэх/-ын 3.2.2,

ЗГҮАХХАХТ-ний 107.1 дэх заалт

1, 2 дугаар үе шатны төмөр замын суурь бүтэц барьж байгуулах ажлыг эхлүүлэх

Ухаа худаг-Гашуунсухайт чиглэлийн 225 км

100 хувь

 

 

 

Төсвийн бус эх үүсвэр, концесс

ЭЗХЯ, ЗТЯ

Ухаа худаг-Сайншанд чиглэлийн 435 км

30 хүртэл хувь

Сайншанд-Баруун Урт-Хөөт чиглэлийн 430км

30 хүртэл хувь

Чойбалсан-Хөөт-Бичигт чиглэлийн 415 км

30 хүртэл хувь

Хөөт-Нөмрөг

чиглэлийн 380 км

10 хүртэл хувь

Могойн гол – Эрдэнэт 500 км

20 хүртэл хувь

Сайншанд-Замын-Үүд 235 км

20 хүртэл хувь

8.2

ҮХЦБ-ын 5.3.1-4

дэх заалт

Мандал – Зуунмод – Багахангай чиглэлд Улаанбаатар хотыг тойруулан төмөр замын суурь бүтэц барьж байгуулах ажлыг эхлүүлэх

Суурь бүтэц барих ажлын явц, хувь

30 хүртэл хувь

Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт

ЗТЯ

8.3

ҮХЦБ-ын 5.3.1.2 дахь заалт

Аймгийн төвүүдийг нийслэлтэй хатуу хучилттай авто замаар холбох ажлыг үргэлжлүүлэх

Ашиглалтад оруулах авто замын урт

1400 км

Концесс

ЭЗХЯ

8.4

ЗГҮАХХАХТ-ний 111.1 дэх заалт

Алтанбулаг-Улаанбаатар-Замын- Үүдийн хурдны авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх

Барилгын ажлын замын урт

1200 км

Концесс

ЭЗХЯ

8.5

ҮХЦБ-ын 5.3.1.2 дахь заалт

Бичигт–Баруун-Урт чиглэлийн авто замыг барьж ашиглалтад оруулах

Ашиглалтад оруулах авто замын урт

267 км

Концесс

ЭЗХЯ

8.6

“Транзит Монгол” Үндэсний хөтөлбөрийн 5.2.5 дахь заалт,

ЗГҮАХХАХТ-ний 119.3 дахь заалт.

Замын-Үүд суманд холимог тээврийн ачааны нэгдсэн терминал, логистикийн төв байгуулах

 

Ажлын явц, хувь

90 хувь

42.5

Улсын төсөв,

8.0

АХБ-ны тусламж,

64.0

АХБ-ны зээл

ЗТЯ

8.7

ЗГҮАХХАХТ-ний 84.3 дахь заалт

Европын холбооны улсын нутаг дэвсгэрт агаарын тээвэрлэлтийн 5 дугаар эрх авах зохицуулалтыг бүрдүүлж, шинээр Сингапур, БНЭУ руу хуваарьт нислэг гүйцэтгэх

Шинээр нислэг үйлдэх чиглэлийн тоо

2 чиглэл

-

ЗТЯ

8.8

ЗГҮАХХАХТ-ний 220.3 дахь заалт, ШББДХЗХ-ийн 4.4.5.26 дахь заалт

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний цахилгаан тээврийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх

Шинээр үйлдвэрлэх цахилгаан тээврийн хэрэгслийн тоо

10

2.0

Улсын төсөв

ЗТЯ,

Нийслэлийн засаг даргын Тамгын газар /цаашид НЗДТГ гэх/

Зорилт 9.Уул уурхайн салбарыг дэмжих чиглэлээр бодлого боловсруулан хэрэгжүүлнэ.

9.1

ЗГҮАХХАХТ-ний 50.1 дэх заалт

Дархан-Сэлэнгийн бүсэд металлургийн цогцолбор байгуулах бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

-

Концесс

ЭЗХЯ, ҮХААЯ

9.2

ЗГҮАХХАХТ-ний 7 дахь заалт

Экспортын нэг цонхны бодлогыг хэрэгжүүлж, эрдэс баялгийн биржийн эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

100 хувь

0.2

Улсын төсөв

УУЯ

9.3

ҮХЦБ-ын 5.2.1.1,

ЗГҮАХХАХТ-ний 38 дахь заалт

Нутаг дэвсгэрийн геологийн тогтоц, ашигт малтмалын тархалтын зүй тогтол, хэтийн төлөвийг судлах зорилгоор улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж байгаа 1:50000 масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлыг хийж гүйцэтгэх

Нийт хамруулах газар нутгийн хэмжээ, хувь

36 хувь

15.0

Улсын төсөв

УУЯ

9.4

ЗГҮАХХАХТ-ний 99 дэх заалт, Төрөөс газрын тосны салбарт 2017 он хүртэл баримтлах бодлого 3.3.2 дахь заалт

Дотоодын түүхий эдэд тулгуурласан газрын тос боловсруулах үйлдвэр барьж эхлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт

Үйлдвэрийн барилгын ажил эхэлсэн байна.

Хувийн хөрөнгөөр

УУЯ

9.5

ҮХЦБ-ын 5.2.1.1 дэх заалт

Нүүрсийг хуурай аргаар баяжуулах технологийн туршилтын үйлдвэрийг ажиллуулж эхлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт

Туршилтын үйлдвэр ашиглалта-д орсон байна.

Зээлийн хөрөнгөөр

УУЯ

Зорилт 10.Бодит салбарын хөгжлийг дэмжсэн шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн бодлого баримтална.

10.1

ЗГҮАХХАХТ-ний 304.1 дэх заалт

Эрдэм шинжилгээний туршилтын баазыг бэхжүүлж, төрөлжсөн эрдэм шинжилгээний лаборатори, туршилт-үйлдвэрлэлийн төвийг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн шинээр байгуулах

Шинээр байгуулах төрөлжсөн лабораторийн тоо

1

12.0
Улсын төсөв

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам /цаашид БШУЯ гэх/

Шинээр байгуулах туршилт, үйлдвэрлэлийн төвийн тоо

1

10.0
Улсын төсөв

БШУЯ

10.2

ҮХЦБ-ын 5.3.4 дэх заалт, ЗГҮАХХАХТ-ний 38.2 дахь заалт

Өндөр нарийвчлал бүхий тандан судалгааны хиймэл дагуул хөөргөх төслийг хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт

Хиймэл дагуулын техникийн шийдлийг боловсруул-ж, үйлдвэрлэх ажиллагаан-д шилжүүлсэ-н байна.

50.0

Гадаад эх үүсвэр

Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газар /цаашид МТШХХГ гэх/

10.3

ЗГҮАХХАХТ-ний 141.4 дэх заалт

Шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдоогүй сумдыг өргөн зурвасын сүлжээнд холбох

Шилэн кабельд холбогдох сумын тоо

16

9.6

Улсын төсөв, бусад эх үүсвэр

МТШХХГ

ГУРАВ.БҮС НУТАГ, ХӨДӨӨГИЙН ХӨГЖИЛ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БОДЛОГО

Зорилт 11.Хүн амын нутагшилт, суурьшил, бүс нутгийн зохистой тогтолцоонд тулгуурлан хот, сууринг хөгжүүлж, газар ашиглалтыг сайжруулна.

11.1

ҮХЦБ-ын 5.3.5.1,

Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын 2.3.5, 4.7.5.а,

ЗГҮАХХАХТ-ний 106.3 дахь заалт

“Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний төсөл”-ийг боловсруулах

 

Ажлын явц, хувь

70 хувь

 

3.0

Улсын төсөв

БХБЯ,

холбогдох яамд

 

11.2

ҮХЦБ-ын 5.3.5.4,

ЗГҮАХХАХТ-ний 130.2 дахь заалт

Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлэх боломжтой газарт газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, байр зүйн зураглал, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах

Төлөвлөгөө боловсруулах ажлын явц, хувь

100 хувь

2.0

Улсын төсөв

БХБЯ,

аймаг, нийслэлийн ЗДТ

 

11.3.

ҮХЦБ-ын 5.3.5.4,

ЗГҮАХХАХТ-ний 222.4, 222.5 дахь заалт

Газрын бирж байгуулах ажлыг зохион байгуулах ажлыг эхлүүлэх

Бирж байгуулах ажлын явц, хувь

50 хүртэл хувь

2.5

Улсын төсөв

БХБЯ,

СЯ, Хууль зүйн яам /цаашид ХЗЯ гэх/

Зорилт 12.Хүн амын орон сууцны хангамж, дэд бүтцийг сайжруулж, хөдөөгийн хөгжлийг эрчимжүүлнэ.

12.1

Засгийн газрын 2013 оны 226 дугаар тогтоол

"Сумдын хөгжлийн загвар"-ын хүрээнд үйлдвэр, технологийн парк, технологи дамжуулах төв бий болгох ажлыг эхлүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувиар

10 хувь

2.0

Гадаад эх үүсвэр

ҮХААЯ,

ЭЗХЯ

12.2

ҮХЦБ-ын 5.3.5.1,

ШББДХЗХ-ийн 4.4.6.2,

ЗГҮАХХАХТ-ний 141.1 дэх заалт

"Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөр"-ийн хүрээнд сумын төвүүдэд ус хангамж, ариутгах татуургын барилга байгууламж, шугам сүлжээний зураг төсөл боловсруулах, барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх

Хөтөлбөрт хамрагдах сумын тоо

20

100.0

Улсын төсөв болон бусад эх үүсвэр

БХБЯ,

ЭЗХЯ

12.3

ЗГҮАХХАХТ-ний 8 дахь заалт

Улс, бүс нутгийн онцгой ач холбогдол бүхий боомтуудын үндсэн дэд бүтэц, барилга, байгууламжийг цогцоор нь барьж байгуулах

Үндсэн дэд бүтэц, барилга байгууламж барих боомтын тоо

6

40.0

Улсын төсөв,

Концесс,

Гадаадын хөрөнгө оруулалт

БХБЯ, ЭЗХЯ, Боомтын нэгдсэн захиргаа

Зорилт 13.Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

13.1

ҮХЦБ-ын Стратегийн зорилт 1-ийн 6 дугаар заалт

Агаарын бохирдлыг бууруулах урамшууллын арга хэмжээг үргэлжлүүлж, агаарын чанарыг сайжруулах ажлыг хэрэгжүүлэх

Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд хамрагдаж урамшуулал авах айл өрх

71.0 мянга

5.0

Улсын төсөв

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам /цаашид “БОНХЯ” гэх/,

УУЯ, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар /цаашид “НЗД” гэх/

13.2

ЗГҮАХХАХТ-ний 233.2, 233.5 дахь заалт

Ойн экосистемийг хамгаалах шинэ технологи нэвтрүүлэх, ойжуулалтын үр дүнг сайжруулах

Шинэ технологиор тэмцэл хийх талбайн хэмжээ

90 мян.га

8.0

Улсын төсөв

БОНХЯ

13.3

ЗГҮАХХҮАТ 226, Ус үндэсний хөтөлбөр 3.2, 3.3, 3.4

Гидрогеологийн зураглал, региональ судалгаа, ус хангамжийн эх үүсвэрийн нөөцийн хайгуул судалгаа хийх

Ойжуулах талбайн хэмжээ

8.5 мян.га

3.2

Улсын төсөв

БОНХЯ

13.4

ЗГҮАХХҮАТ 34, 226, Ус үндэсний хөтөлбөр 3.2

Ус, агаар, хөрсний чанарыг хянах шинжилгээний лабораторийн чадавхыг бэхжүүлж, орчны бохирдлын талаарх бодит мэдээллээр хангагдах

Шинжилгээний багажийн тоо

5

1.5

Улсын төсөв

БОНХЯ

13.5

ЗГҮАХХҮАТ 243.4

Эрчим хүчний хэмнэлттэй, сэргээгдэх эрчим хүч болон хаягдал усыг цэвэрлэж дахин ашиглах “Ногоон барилга” санаачилгыг нэвтрүүлэх

Төслийн тоо

1

5

Улсын төсөв

БОНХЯ

Зорилт 14.Гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх, бууруулах, эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажиллана.

14.1

ЗГҮАХХАХТ-ний 264.10 дахь заалт

Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, болзошгүй эрсдэлийг үнэлэх, бууруулах арга хэмжээг төлөвлөх, зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100 хувь

2.4

Улсын төсөв

Онцгой байдлын ерөнхий газар /цаашид ОБЕГ гэх/,

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар /цаашид ЗГХЭГ гэх/,

СЯ

14.2

ТХШТХ-ийн 9.3.6, ЗГҮАХХАХТ-ний 312.2, 281.2 дахь заалт

Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх удирдлага, мэдээллийн системийг бий болгож, программ хангамж, техник хэрэгслийн хангалтыг сайжруулах

Мэдээллийн нэгдсэн систем нэвтрүүлэх ажлын явц, хувь

100 хувьд

2.2

Улсын төсөв

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар /цаашид МХЕГ гэх/

Улсын байцаагчийн техник хэрэгслийн хангалт, хувь

80 хувь

1.2

Улсын төсөв

МХЕГ

ДӨРӨВ. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГО

Зорилт 15.Хүүхэд, сурагч, багш, оюутан нэг бүрийг хөгжүүлэх бодлого хэрэгжүүлж, боловсролын тогтолцоог шинэчилнэ.

15.1

ЗГҮАХХАХТ-ний 194.1 дэх заалт

Боловсролын байгууллагын олон улсын багш солилцооны хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх

Хөтөлбөрт хамрагдах багшийн тоо

40

1.0 Улсын төсөв

БШУЯ

15.2

ЗГҮАХХҮАТ-ний

 

 

201.1, 201.2, 201.3

Инженерийн боловсролын шинэчлэлийг хэрэгжүүлж олон улсын загварыг турших

Загвар турших сургуулийн тоо

1

1.0

Улсын төсөв

БШУЯ

15.3

Багш, инженерийн чиглэлийн мэргэжлээр амжилттай суралцаж байгаа оюутны сургалтын төлбөрт хөнгөлөлт үзүүлэх

Хөнгөлөлт үзүүлэх оюутны тоо

2300

3.4

Улсын төсөв

БШУЯ

15.4

ЗГҮАХХҮАТ-ний 204.1, 204.2

Өрсөлдөх чадвартай монгол хүнийг хөгжүүлэх зорилгоор дэлхийн шилдэг сургуулиудад бакалавр, магистр, докторын хөтөлбөрт оюутан сургах арга хэмжээг үе шаттай авч хэрэгжүүлэх

Суралцуулах оюутны тоо

100

9.0

Улсын төсөв

БШУЯ

 

15.5.

ЗГҮАХХАХТ-ний 192.3 дахь заалт

Их, дээд сургуулиудыг түшиглэн “Цахим сургалтын үндэсний төв” байгуулах

Шинээр байгуулах цахим сургалтын төвийн тоо

1

-

БШУЯ

 

15.6.

ЗГҮАХХАХТ-ний 300.1 дэх заалт

"Монгол залуу хүн" Үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулан, хэрэгжүүлэх

Хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлын явц, хувь

100 хувь

1.0

Улсын төсөв

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам /цаашид “ХАХНХЯ” гэх/, ЭЗХЯ

Зорилт 16.Эрүүл мэндийн салбарт орчин үеийн техник, технологийг ашиглахыг дэмжинэ.

16.1

ҮХЦБ-ын Стратегийн зорилт 2, ЗГҮАХХАХТ-ний 167.2 дахь заалт

Импортын эмийн болон хүнсний аюулгүй байдлыг хангах шинэчлэлийг хийх

Олон улсын итгэмжлэл авсан байгууллагын тоо

1

0.1

Улсын төсөв

ЭМЯ

16.2

 

ЗГҮАХХАХТ-ний 183.2 дахь заалт

Орчин үеийн эмийн үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, уламжлалт эм, тангийн үйлдвэрлэлийг өргөтгөх

Уламжлалт эмийн бүртгэлд хамрагдах хувь

25 хүртлэх хувь

0.04

Улсын төсөв

ЭМЯ

16.3

ЗГҮАХХАХТ-ний 164.1 дэх заалт

Мэс заслын тусламж, үйлчилгээнд хэрэглэгдэх өндөр өртөг бүхий мэс заслын хэрэгсэл, протезийг Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлдэг болох эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх

Эрх зүйн орчин бүрдүүлэх ажлын явц, хувь

100 хувь

15.0

Эрүүл мэндийн даатгалын сан

ЭМЯ

16.4

ЗГҮАХХАХТ-ний 165.1 дэх заалт

Эх орондоо чанартай оношилгоо эмчилгээ хийлгэх боломжийг бүрдүүлж, оношилгоо эмчилгээний чанарын стандартыг шинэчлэх

Шинээр боловсруулах стандарт, удирдамжийн тоо

10

0.01

Улсын төсөв

ЭМЯ

16.5

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 21.1.2 дахь заалт, 21.3 дахь хэсэг

Нийгмийн халамж, дэмжлэг шаардлагатай иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг сайжруулах арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээнд хамрагдах иргэдийн тоо

35 мянга гаруй хүн

0.4

Улсын төсөв

ЭМЯ

16.6

ЗГҮАХХАХТ-ний 185.2 дахь заалт

Хүн амын эрүүл мэндэд хотжилтын нөлөөлөх нөлөөг судлан “Хотжилт ба эрүүл мэнд” хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх

Боловсруулж, хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн тоо,

1

0.35

Улсын төсөв

ЭМЯ

Зорилт 17. Соёл, урлаг, биеийн тамир, спортыг тогтвортой хөгжүүлэх бодлогыг баримтална.

17.1

ЗГҮАХХАХТ-ний 1.3 дахь заалт

Биеийн тамир, спорт, соёл, урлагийн салбарт оруулсан хөрөнгө оруулалт болон ивээн тэтгэсэн хөрөнгийг татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх, урамшуулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх

Эрх зүйн орчин бүрдсэн байна.

100 хувь

0.01

Улсын төсөв

ССАЖЯ

Зорилт 18.Нийгмийн хамгааллын салбарт хийх шинэчлэлийн бодлогыг үргэлжлүүлнэ.

18.1

 

ЗГҮАХХАХТ-ний 150.2 дахь заалт

Олон давхаргат тэтгэврийн тогтолцоог нэвтрүүлэх хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, нийгмийн даатгалын багц хуулийг шинэчлэх

Шинээр боловсруулах хуулийн тоо

1

-

ХАХНХЯ,

СЯ, ЭЗХЯ,

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл /цаашид “НДҮЗ” гэх/

18.2

ЗГҮАХХАХТ-ний 153.1 дэх заалт

Зорилтот бүлэгт үзүүлэх нийгмийн халамж, асрамжийн үйлчилгээг хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100 хувь

 

-

ХАХНХЯ,

Аймаг, нийслэлийн ЗДТГ

18.3

 

ЗГҮАХХАХТ-ний 154.2 дахь заалт

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд эрүүл мэнд,боловсрол, нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэх,сэргээн засах, тэдний эцэг, эх, гэр бүлд зөвлөгөө өгөх, дэмжин туслах хөгжлийн төвүүдийг бүх аймаг, дүүрэгт үе шаттайгаарбайгуулах

Жишиг хөгжлийн төвүүдийг байгуулах ажлын явц, хувь

100 хувь

-

ХАХНХЯ, ЭМЯ,

БШУЯ,

ХЗЯ

Зорилт 19.Хүн амын амьжиргааны түвшинг сайжруулах, ядуурлыг бууруулах бодлого, арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

19.1

ҮХЦБ-ын 4.1, 4.8, “Ажилтай, орлоготой Монгол хүн” Үндэсний хөтөлбөрийн 3.9 дэх заалт

Цагийн ажлын тогтолцоо, аутсорсинг зэрэг хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэ хэлбэрийг хөгжүүлэх

Шинээр батлах хөтөлбөр, төсөл, журмын тоо

1 багц

1.0

Улсын төсөв

ХЯ,

Мэргэжлийн холбоод

19.2

ЗГҮАХХАХТ-ний 33 дахь заалт

Зээлийн батлан даалтын сангаар дамжуулан жижиг, дунд үйлдвэрлэгчдийг дэмжих

Батлан даалтын сангаас баталгаа гаргуулах орон нутгийн ЖДҮ эрхлэгчдийн эзлэх хувь

30 хувь

10.0

ЗБДС

ХЯ,СЯ,

ЭЗХЯ

19.3

“Монгол Улсыг үйлдвэржүүлэх хөтөлбөр”-ийн 1 дүгээр зорилт

Үйлдвэрлэлийн кластерт ажлын байр бий болгосон үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад зээл, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх

Томоохон аж ахуйн нэгжүүдийг даган хөгжих жижиг бизнес эрхлэгчдийн тооны өсөлт, хувь

25 хувь

-

ХЯ, Жижиг, дунд үйлдвэрийн хөгжлийн сан /цаашид “ЖДҮХС” гэх/

19.4

“Монгол Улсыг үйлдвэржүүлэх хөтөлбөр”-ийн 2 дугаар зорилт

Жижиг, дунд үйлдвэр, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн нөхөрлөл, бүлгийн зохион байгуулалтыг дэмжиж, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг нь худалдан борлуулах механизмыг боловсронгуй болгох

Борлуулалтын нэмэгдэх хэмжээ, хувь

70 хүртэл хувь

0.5

Улсын төсөв

ХЯ, СЯ, ҮХААЯ, ЭЗХЯ

19.5

ЗГҮАХХАХТ-ний

196.3 дахь заалт

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын мэргэшлийн түвшний шатлал болон тодорхойлолтыг олон улсын жишигт нийцүүлэн шинэчлэх

Шинээр боловсруулах стандартын тоо

 

30 хүртэл стандарт

-

ХЯ

ТАВ. ЗАСАГЛАЛ, ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ, ГАДААД БОДЛОГО, БАТЛАН ХАМГААЛАХ САЛБАРЫН БОДЛОГО

Зорилт 20. Хууль тогтоомж, эрх зүйн шинэчлэл, нийгмийн хэв журмыг сахиулах, гэмт хэргийг бууруулах бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.

20.1

ЗГҮАХХАХТ-ний 285.2 дахь заалт

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх нэгдсэн тогтолцоог үе шаттайгаар бүрдүүлэх

Тогтолцоо бүрдүүлэх ажлын явц, хувь

100 хувь

-

ХЗЯ

20.2

ЗГҮАХХАХТ-ний 309.1 дэх заалт

Шүүхийн захиргаа, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай холбогдсон стандарт, дүрэм, журмыг батлан мөрдүүлэх

Стандарт, дүрэм, журмыг батлан мөрдүүлэх ажлын явц, хувь

100 хувь

-

ХЗЯ, ЕТГ,

Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл /цаашид “ШЕЗ” гэх/

20.3

ЗГҮАХХАХТ-ний 295.2, 295.4 дэх заалт

Эрх зүйн бакалаврын стандартад өөрчлөлт оруулж, мөрдүүлэх

Стандартыг өөрчилж, мөрдүүлэх ажлын явц, хувь

100 хувь

-

ХЗЯ

20.4

Хууль зүйн дипломын бус боловсролын тогтолцоог нэвтрүүлэх

Тогтолцоо бүрдүүлэх ажлын явц, хувь

100 хувь

-

ХЗЯ

20.5

ЗГҮАХХАХТ-ний 291.2, 291.3 дахь заалт

Гэрч, хохирогчид туслалцаа үзүүлэх, тэднийг хамгаалах чиг үүрэг бүхий нэгжийг байгуулах, зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт

-

14.0

Улсын төсөв

ХЗЯ

20.6

ЗГҮАХХАХТ-ний 273.1, 273.4 дэх заалт

“Архигүй Монгол хүн” хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх

Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ажлын явц, хувь

100 хувь

-

ХЗЯ, ҮХААЯ,

Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар /цаашид “ЕТГ” гэх/

Зорилт 21.Бүс нутаг дахь байр сууриа бэхжүүлэх бодлогыг баримтална.

21.1

ҮХЦБ-ын 7.5.1.8, ГБҮБ-ын 2.14.3, 3.21.4, ЗГҮАХХАХТ-ний 253.10 дахь заалт

Ази, Номхон далайн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны байгууллага (АПЕК)-д элсэх чиглэлээр идэвхтэй ажиллах

АПЕК-т манай улс гишүүнээр элсэхийг дэмжихээ албан ёсоор илэрхийлэх орны тоо

1-ээс дээш орон

1.5

Улсын төсөв

ГХЯ

21.2

ҮХЦБ-ын 7.5.1.9, ГБҮБ-ын 2.14.3, 3.21.4,

ЗГҮАХХАХТ-ний 253.10 дахь заалт

Зүүн Азийн дээд түвшний уулзалтын гишүүн улс болох чиглэлээр ажиллах

Зүүн Азийн дээд түвшний уулзалтад манай улс гишүүнээр элсэхийг дэмжихээ албан ёсоор илэрхийлэх орны тоо

1-ээс дээш орон

1.0

Улсын төсөв

ГХЯ

21.3

ҮХЦБ-ын 7.5.1.9,

ГБҮБ-ын 14.3 дахь заалт

ЗХА-ийн асуудлаарх Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ санаачилгыг бусад улсад таниулах, дэмжлэг авах чиглэлээр ажиллах

ЗХА-ийн асуудлаарх Улаанбаатар хотын яриа хэлэлцээ санаачилгын бусад улсад танигдсан байдал, дэмжихээ илэрхийлсэн орны тоо

1-ээс дээш орон

2.0

Улсын төсөв

ГХЯ

Зорилт 22.Олон улсын байгууллагын хүрээнд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулна.

22.1

ҮХЦБ-ын 7.5.1.7,

ГБҮБ-ын 2.14.4,

ЗГҮАХХАХТ-ний 254.1 дэх заалт

Олон талт үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, олон улсын хамтын нийгэмлэгт эзлэх байр сууриа бэхжүүлэх

Байр сууриа илэрхийлэх байдал, давтамж

 

2-оос доошгүй удаа

 

2.1

Улсын төсөв

ГХЯ

Манай улсын санаачлан батлуулах тогтоолын тоо

1-ээс дээш

 

ГХЯ

22.2

ҮХЦБ-ын 7.5.1.7,

ГБҮБ-ын 2.14.4,

ЗГҮАХХАХТ-ний 254.4 дэх заалт

НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн байнгын бус гишүүний 2022 оны сонгууль, Хүний эрхийн зөвлөлийн 2015 оны сонгуульд сонгогдох чиглэлээр ажиллах

Монгол Улс нэр дэвшиж, сонгогдох ажлын явц, хувь

100 хувь

 

5.0

Улсын төсөв

ГХЯ

Сонгуульд манай улс гишүүнээр элсэхийг дэмжихээ албан ёсоор илэрхийлэх орны тоо

1-ээс дээш орон

22.3

ҮХЦБ-ын 7.5.1.7,

ГБҮБ-ын 2.14.4,

ЗГҮАХХАХТ-ний 254.1 дэх заалт

Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллага (ЕАБХАБ)-ын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, байр сууриа бэхжүүлэх

ЕАБХАБ-ын үйл ажиллагаан дахь манай улсын оролцоо

2-оос багагүй удаа оролцсон байна.

1.1

Улсын төсөв

ГХЯ

22.4

ҮХЦБ-ын 7.5.1.1,

ГБҮБ-ын 1.4, 2.14.5,

ЗГҮАХХАХТ-ний 253.12 дахь заалт

Монгол Улстай дипломат харилцаагүй, НҮБ-ын гишүүн бүх улстай дипломат харилцаа тогтоох ажлыг идэвхтэй үргэлжлүүлэх

Дипломат харилцаа тогтоох орны тоо

2-оос доошгүй орон

0.2

Улсын төсөв

ГХЯ

Зорилт 23.Хилийн чанадад байгаа иргэдийнхээ эрх ашгийг хамгаална.

23.1

ҮХЦБ-ын 7.5.3.1, ГБҮБ-ын 6.27.5

ЗГҮАХХАХТ-ний 258.1 дэх заалт

Хилийн чанадад байгаа иргэдийн эрх ашгийг хамгаалж, “Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сан”-ийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх

Сангийн үйл ажиллагаа өргөжсөн байна.

-

1.0

Улсын төсөв

ГХЯ

СЯ

23.2

ГБҮБ-ын 6.27.3,

ЗГҮАХХАХТ-ний 258.2 дахь заалт

Гадаадад зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх хүрээнд бусад улстай визгүй харилцан зорчих, визийн нөхцөлийг хөнгөвчлөх чиглэлээр ажиллах

Хөнгөвчлөх нөхцөлтэйгээр зорчих хэлэлцээр хийсэн орны тоо

2-оос доошгүй орон

0.8

Улсын төсөв

ГХЯ

23.3

ГБҮБ-ын 2.14.5, 7.29.4,

ЗГҮАХХАХТ-ний 256.1 дэх заалт

Монгол Улсын ардчилал, хүний эрх, зах зээлийн эдийн засгийн замнал, туршлагыг хөгжиж байгаа бусад улстай хуваалцах зорилгоор Олон улсын хамтын ажиллагааны сангийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх

Хөгжиж байгаа бусад улсад үзүүлсэн техникийн туслалцааны төслийн тоо

1-ээс дээш төсөл

3.5

Улсын төсөв

ГХЯ

Зорилт 24.Батлан хамгаалах, хил хамгаалалт, иргэний хамгаалалтын салбарын чиглэлээр бодлого хэрэгжүүлнэ.

24.1

ЗГҮАХХАХТ-ний 247.4 дэх заалт

Хил дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр хууль сахиулах байгууллагын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг үе шаттай хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт

-

30.3

Улсын төсөв

ХЗЯ

Хил хамгаалах ерөнхий газар /цаашид ХХЕГ гэх/

24.2

ЗГҮАХХАХТ-ний 247.2 дахь заалт

Хилийн асуудлаар хөрш орнуудтай байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах;

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт

30 хувь

0.45

Улсын төсөв

ХЗЯ

ХХЕГ

24.3

ЗГҮАХХАХТ-ний 244.7 дахь заалт

Цэргийн дайчилгааны бодлогод шинэчлэл хийж, дайчилгааны нөөц бүрэлдэхүүнийг сургах тогтолцоог боловсронгуй болгох

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100 хувь

143.3

Улсын төсөв

Батлан хамгаалахын яам /цаашид “БХЯ” гэх/, Зэвсэгт хүчний жанжин штаб /цаашид “ЗХЖШ” гэх

 

24.4

ЗГҮАХХАХТ-ний 248.1 дэх заалт

Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох хэлбэрийг өргөжүүлэх чиглэлээр бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100 хувь

20.7

Улсын төсөв

БХЯ

ЗХЖШ

 

24.5

ЗГҮАХХАХТ-ний 249.4 дэх заалт

Батлан хамгаалах салбарт ажиллах энгийн иргэн, боловсон хүчний бодлогыг шинэчлэн боловсруулах

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100 хувь

55.5

Улсын төсөв

БХЯ

ЗХЖШ

 

24.6

ЗГҮАХХАХТ-ний 251.5 дахь заалт

Ойжуулах, цөлжилттэй тэмцэх, байгалийг нөхөн сэргээх болон экологийн төрөл бүрийн гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд цэргийн хүчний оролцоог нэмэгдүүлэх

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь

100 хувь

24.0

Улсын төсөв

БХЯ

ЗХЖШ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---оОо---