Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж

 

Эрдэнэбүрэнгийн УЦС төсөл хэрэгжүүлэх нэгж нь Эрчим хүчний сайдын 2015 оны  5-р сарын 4-ний өдрийн 72-дугаар тушаалаар байгуулагдсан. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж нь төслийн Зохицуулагч, Ерөнхий инженер, Санхүүгийн ажилтан, Техникийн ажилтан, Цахилгааны инженер, Усны барилга байгууламжийн инженер, Гэрээ хэлэлцэл, байгаль орчин, нийгмийн харилцааны асуудал хариуцсан инженер, Барилгын инженер, Талбайн инженер, Хяналт шинжилгээний ажилтан, Жолооч гэсэн 11 хүний орон тоотойгоор ажиллаж байна.  

Төслийн үйл ажиллагааны хүрээ