Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж

 Эрдэнэбүрэнгийн УЦС төсөл хэрэгжүүлэх нэгж нь Эрчим хүчний сайдын 2015 оны  05-р сарын 04-ний өдрийн 72-дугаар тушаалаар байгуулагдсан. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж нь төслийн Зохицуулагч, Ерөнхий инженер, Үйл ажиллагааны албаны дарга, Санхүүгийн ажилтан, Цахилгааны инженер, Усны барилга байгууламжийн инженер, Байгаль орчин, усны асуудал хариуцсан ажилтан, Гэрээ хэлэлцэл, нийгмийн асуудал хариуцсан ажилтан, Барилгын инженер, Талбайн инженер, Хяналт шинжилгээний ажилтан, Техникийн ажилтан, Жолооч гэсэн 13 хүний орон тоотойгоор ажиллаж байна.  

Төслийн үйл ажиллагааны хүрээ