Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж

 

Эрдэнэбүрэнгийн УЦС төсөл хэрэгжүүлэх нэгж нь Эрчим хүчний сайдын 2015 оны  5-р сарын 4-ний өдрийн 72-дугаар тушаалаар байгуулагдсан. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж нь Нэгжийн Удирдагч, Санхүүгийн ажилтан, Техникийн ажилтан, Цахилгааны инженер, Усны барилга байгууламжийн инженер, Гэрээ хэлэлцэл, байгаль орчин, нийгмийн харилцааны асуудал хариуцсан инженер гэсэн 6 хүний орон тоотойгоор ажиллаж байна.  

Төслийн үйл ажиллагааны хүрээ