Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдаан

2020.04.02
Thumb

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуралдаанаар Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцын Техник эдийн эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах талаар БНХАУ-ын BIDR компанитай харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулахыг Эрчим хүчний сайд Ц.Даваасүрэнд зөвшөөрсөн.