Төслийн удирдах хороо

ТУХ-ны дарга

М. Ангараг - ЭХЯ-ны Эрчим хүчний бодлого, хэрэгжүүлэлтийг зохицуулах газрын Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтсийн дарга

ТУХ-ны гишүүн

Г.Энхтайван - ЭХЯ-ны Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын орлогч дарга
П.Жаргалсайхан - ЭХЯ-ны Санхүү хөрөнгө оруулалтын газрын орлогч дарга
Ж.Жанарбаатар - ЭХЯ-ны Санхүү хөрөнгө оруулалтын газрын ахлах мэргэжилтэн
М.Түмэнжаргал - ЭХЯ-ны Стратегийн бодлого төлөвлөлтийн газрын мэргэжилтэн
Б.Баясгаланбаатар - ЭХЯ-ны  Эрчим хүчний бодлого, хэрэгжүүлэлтийг зохицуулах газрын Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтсийн мэргэжилтэн

ТУХ-ны нарийн бичгийн дарга

Б.Ганбат - Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн удирдагч